Tehlikeli Atık Nedir?

Çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümü için genel bir tanımdır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar işletmelerden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamaktadır. Her sınıf, kendine has 6 haneli bir atık koduna sahiptir.

Tehlikeli atık olarak nitelendirilen maddeler ve ürünler şunlardır;

Kullanım süresi geçen ürünler
Standart dışı ürünler
Kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler
Niteliği bozulmuş, dökülmüş veya yanlış kullanıma maruz kalmış maddeler
Yarar sağlamayan maddeler
Endüstriyel proses kalıntıları
Kirliliği önlemek amacıyla kullanılan proses kalıntıları
Yüzey işlemleri kalıntıları
Değerini kaybeden maddeler
Geri kazanım ya da yeniden kullanım amacıyla getirilen maddeler
Tehlikeli atık türleri proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.
Tehlikeli Atık Türleri
Kimyasal tehlikeli atık çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
Biyolojik kökenli organik atıklar
Özel atıklar
Enfekte atıklar
İnorganik atıklar:
ait ve baz içeren atıklar
Siyanür içeren atıklar
Asbest kalıntıları
Diğerleri
Madeni yağ atıkları
Kimyasal kökenli organik atıklar
Kirlenmiş klorlu solventler
Boya atıkları ve reçine atıkları
Biosid ve pestisitler
Diğer kimyasal kökenli organik atıklar
Klorsuz solvent atıkları
PCB’li atıklar

Ülkemizde genel olarak bulunan tehlikeli atıklar şunlardır;

Motor, makine, mineral ve benzeri atık yağlar
· Boya kutuları, yağ tenekeleri, kimyasal kaplar gibi kontamine olmuş ambalajlar
· Yağlı araç parçaları
· Eski piller ve aküler
· Tehlikeli madde kullanımında kirlenen bez, eldiven ve benzeri atıklar
· Boya ve vernik kalıntıları
Civalı ve floresan ampuller, kartuş ve tonerler