Ekosistem Hakkında Merak Edilenler

Bir alanda canlı ve cansız varlıkların birbirine olan etkileşim ekosistem olarak tanımlanabilir. Ekosistemlerin tamamlanması sonucu tabiat kavramı ortaya çıkar. Ekosistem çok geniş bir alandır. Bu alanda yaşayan her canlının birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Ekosistem bünyesinde olan herhangi canlı veyahut cansız bir varlığın yokluğu tabiat dengesini bozmaya yeterli olur. Ekosistem oldukça geniş ve büyük bir kavramdır.

Ekosistem kısaca, canlı ve cansız varlıkların iletişimi olarak tanımlanabilir. Ekosistem ikiye ayrılır. Karasal ekosistem ve su ekosistemi olarak birbirinden ayrılır. Karasal ekosistem; vadi, mağara, orman,dağ, çöl ve kent olarak örneklendirilebilir. Su ekosistemi ise; tatlı su ve tuzlu su olarak belirtilebilir. Deniz, okyanus, bataklık, akarsular olarak tanıma destek örnekler verilebilir.
Karasal ekosistem Karasal ekosistem için dünyada birçok büyük ekolojik alan mevcut durumdadır. Biyomlar ise jeoloji, iklim, toprak, bitki örtüsü vb faktörler tarafından belirlenebilir.

Ayrıca bitki ve hayvanları da bünyesinde barındırır. Çöl biyomları, sıcak ve kuru çöller olarak tanımlamak doğru olacaktır. Sucul biyomlar ise, Tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Orman biyomu, ılıman tropikal, yağmur ormanları, kuzey ormanlar olarak üç ana biyoma ayrılmaktadır. Çayır biyomları, geniş çayır ve ılıman çayır olarak iki başlığa ayrılır. Tundra biyomları, kutup bölgesi ve alp tundrası olarak iki büyük tundra biyomu mevcuttur.

Ekosistemin tanımı olan bir diğer parçası da sucul ekosistem olarak belirtilmektedir. Canlı veya cansız organizmaları barındıran bir damla su bile sucul ekosistemin bir parçasıdır. Suyun bulunduğu sulak alanlarda su ekosisteminin içinde yer alır. Su ekosisteminin içinde mantar, böceklavraları, sürüngenler bitkiler, hayvanlar bulunmaktadır. Virüslerde sucul ekosistemin çok önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. Virüslerin, besin ve enerji döngüsü içerisinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Karasal ekosistem gibi su ekosistemi de oldukça büyük bir alanı kapsamaktadır. İçinde canlı veya cansız varlık barındırır.